• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny - Marcin Łagoda

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek 11:30 - 15:30
środa 10:25 - 14:25
czwartek 10:25 - 14:25

Psycholog szkolny

Nowy numer służbowy psychologa - pana Marcina Łagody: 507207853.
Konsultacje udzielane są telefonicznie w godzinach:

PONIEDZIAŁEK - 11:30-15:30
ŚRODA - 10:30-15:30
CZWARTEK - 11:25-14:25

W pilnych przypadkach  także w inne dni i o innej porze. Zachęcamy do konsultacji.

Cel pracy psychologa

Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drodzy rodzice,

Korzystajcie z pomocy psychologa szkolnego, gdy:
- macie problemy w relacjach z dzieckiem,
- doświadczacie trudności wychowawczych,
- chcielibyście dowiedzieć się, jak pomóc dziecku w sytuacji trudnej, kryzysowej,
- chcielibyście dowiedzieć się, jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem lub trudnymi emocjami,
- chcielibyście skuteczniej komunikować się z dzieckiem,
- coś w zachowaniu dziecka martwi Was lub niepokoi,
- potrzebujecie wsparcia lub rady w sytuacji trudnej, kryzysowej,
- chcielibyście porozmawiać z kimś, kto Was wysłucha.

Drodzy uczniowie,

Korzystajcie z pomocy psychologa szkolnego, gdy:
- macie problemy w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami,
- przeżywacie trudności osobiste, rodzinne lub szkolne,
- nie radzicie sobie ze stresem lub trudnymi emocjami (złość, smutek, lęk),
- potrzebujecie wsparcia lub rady w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
- doświadczacie trudności w nauce,
- chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o życiu psychicznym człowieka,
- chcielibyście porozmawiać z kimś, kto Was wysłucha.

Wykonanie: Dan-net