• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Edukacja wczesnoszkolna

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020:

 1. do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.
Wykonanie powierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/2019
                                                                                   Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację

 

od 11 lutego 2019 r.
do 22 lutego 2019 r.

 

2

Uruchomienie rekrutacji . Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 25 lutego 2019 r.
do 29 marca 2019 r.

 

od 06 maja 2019 r.
do 10 maja 2019 r.

3

Weryfikacja wniosków

od 01 kwietnia 2019 r.
do 04 kwietnia  2019 r.

od 14 maja 2019 r.
do 16 maja 2019 r.

4

 Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

05 kwietnia 2019 r

 

17 maja 2019 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka

od 08 kwietnia 2019 r.
do 12 kwietnia 2019 r

od 20 maja 2019 r
do 24 maja 2019 r

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

15 kwietnia 2019 r

 

27 maja 2019 r

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 11/2019
                                                                                   Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 25 stycznia 2019 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 .


Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

31.01.2019 r.

8.03.2019 r.

15:00

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej            w szkole podstawowej.

 

11.03.2019 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

12.03.2019 r.

15:00

Opublikowanie w szkołach podstawowych  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

12.03.2019 r.

15.03.2019 r.

15:00

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

18.03.2019 r.

15:00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

19.08.2019 r.

20.08.2019 r.

15:00

Składanie w szkole wniosków                        o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami             i oświadczeniami.

 

21.08.2019 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

22.08.2019 r.

15:00

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

22.08.2019 r.

26.08.2019 r.

15:00

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

27.08.2019 r.

15:00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

DOKUMENTY:

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU

WNIOSEK DLA KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM Z KRYTERIAMI

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Wykonanie: Dan-net