• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Statut

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi

Dział I

Przepisy ogólne

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Ilekroć dalej bez bliższego określenia jest mowa o:

  1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe       (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  2. uczniach – należy przez to rozumieć wszystkich uczęszczających do oddziałów szkolnych;
  3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Szkoły;
  4. nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych  Szkoły;
  5. oddziałach – należy przez to rozumieć oddziały szkolne;
  6. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole
  7.  Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców czy Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć odpowiednio organy Szkoły.

Pobierz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Wykonanie: Dan-net