• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

1. Uprawnieni do korzystania ze stołówki  szkolnej są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz dzieci z oddziałów Samorządowego Przedszkola „Pod Sosnową Szyszką” mających oddziały w budynku szkoły (według zasad obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym).
2.  Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje GOPS.
3. Odpłatność za obiady
Dzienną opłatę za posiłek ustala organ prowadzący.
Opłatę za obiady należy uiścić na początku miesiąca żywieniowego.
W przypadku spóźnienia z opłatą w ustalonym terminie wpłaty na obiady, będą przyjmowane jeszcze przez 2 dni z tym, że żywienie w tym przypadku rozpocznie             się dopiero od poniedziałku następnego tygodnia.
Wpłaty na obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej w godzinach 800-1300.
Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.


4. Zwroty za obiady
Zwrot kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby,
Rodzice zobowiązani są powiadomić sekretariat szkoły lub wychowawcę o nieobecności dziecka na obiadach, co da podstawę do odliczenia w odpłatności za dożywianie.
Odliczenie kwoty za niewykorzystane obiady następuje w kolejnym miesiącu. W ostatnim miesiącu nauki-czerwcu nie ma odliczeń za obiady. Z obiadów za nieobecnego ucznia może korzystać rodzeństwo.

5.Wydawanie posiłków
Posiłki wydawane są w godzinach od 1030-1300.
Dożywianie odbywa się w formie cateringu, który przygotowuje Przedszkole Samorządowe „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko.
W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień, zatwierdzony przez dyrektora przedszkola, kucharza i intendenta.
W wyjątkowych przypadkach poszczególne dni żywienia zawarte w jadłospisie mogą ulec zmianie, bądź zamianie (np. wycieczki).
6. Zasady bezpieczeństwa w stołówce
Podczas spożywania obiadów obowiązuje kulturalne zachowanie, posłuszeństwo wobec osoby wydającej obiad i nauczyciela.
Uczniowie klas I-III przyprowadzani są na stołówkę przez nauczyciela. Uczniowie klas IV-VIII i oddziałów gimnazjalnych przychodzą indywidualnie.
Zupa podawana jest do stolika a drugie danie odbierane przez uczniów z punktu wydawania.
Po skończonym posiłku każdy uczeń odnosi brudne naczynia w wyznaczone miejsce (do okienka), podsuwa po sobie krzesełko, po czym opuszcza pomieszczenie stołówki.

Wykonanie: Dan-net