• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Programy

Program Wychowawczy

Podstawa prawna:
– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
– Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
– Deklaracja Praw Dziecka

– Konwencja o Prawach Dziecka
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
– Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej
- Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
– Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
– statut szkoły

NACZELNY CEL WYCHOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia  w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i moralnym. Nauczyciele wspierają działania rodziców w kształtowaniu cech ważnych dla każdego człowieka. Działania wychowawcze szkoły są dostosowane do możliwości intelektualnych i psychicznych uczniów.

 

Cele na rok szkolny 2016/2017 w oparciu o ewaluację i kierunki polityki oświatowej:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
  i młodzieży.
 2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 3. Zwiększenie  motywacji do nauki,          
  - rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,        
  - organizacja konkursów szkolnych,       
  - angażowanie i przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych,
 4. Podczas wszystkich zajęć uczyć umiejętności społecznych: komunikacji, umiejętności radzenia sobie z emocjami, umiejętności postępowania w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacji, motywowania siebie i innych do działania.

Aby przeczytać całość pobierz Program Wychowawczy ZSS. Rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Szkoły 2016/2017

PODSTAWA PRAWNA

·  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 • Ustawia o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.

z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana:
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w życie i obowiązywania – 27 listopada 2010 r.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie form i metod działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielanie i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).
 • Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r. Nr 125, poz.842) – data wejścia w życie i obowiązywania – 1 sierpnia 2010 r.

Aby przeczytać całość pobierz Program Profilaktyki ZSS. Rok szkolny 2016/2017

Wykonanie: Dan-net