• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Procedury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce-Letnisko podczas nauczania stacjonarnego

od 01 września 2020 r.

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia,  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

Aby przeczytać cały dokument pobierz:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko podczas nauczania stacjonarnego

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

Wtargnięcie napastników do obiektu

  • Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
  • Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
  • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
  • Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się  cenne dla służb ratowniczych.
  • Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
  • Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
   • nie   pozwól   dzieciom   wychodzić   z   pomieszczenia   oraz   wyglądać   przez   drzwi  i okna,
   • nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
  • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

  • Po zakończeniu akcji:
   • sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
   • nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
   • prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

Pobierz PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

PROCEDURY W PRZYPADKU ZWALNIANIA UCZNIA ZE SZKOŁY

1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć, musi przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców.
2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić:
- odbierając dziecko osobiście ze szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi
lub w sekretariacie szkoły (wychowawca i nauczyciel potwierdzają zwolnienie
w dzienniku a rodzic podpisem w Zeszycie zwolnień),
- jeżeli rodzic/prawny opiekun nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je udzielając zgody telefonicznie, wychowawca, nauczyciel lub pracownik w sekretariacie weryfikują rozmówcę. Działania te zapisuje się do Zeszytu zwolnień w sekretariacie.

PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia wydanej przez lekarza.

2.  W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice/prawni opiekunowie w formie pisemnej, umotywowanej, skierowanej do nauczyciela wychowania fizycznego. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

3.  Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

5.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania   
fizycznego, musi określać dokładnie daty niezdolności do wykonywania ćwiczeń.

Czytaj więcej...

PROCEDURA PRZEBYWANIA W BUDYNKU SZKOLNYM

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.

2. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

3. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli woźnego, nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły.

4. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien on oczekiwać na zakończenie zajęć w przedsionku szkoły (rodzice uczniów klas I-III oczekują przy szatni).

5. W innych przypadkach należy kierować osobę do Dyrektora szkoły, sekretariatu lub pedagoga szkolnego.

6. Rodzic może wejść do świetlicy szkolnej w celu odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych zajęciach lub dokonania wpłaty za obiady dla dziecka.

7. Korytarze są monitorowane.

8. Uczniowie, którzy nie podlegają obowiązkowi dowożenia, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i opuszczają ją zaraz po skończeniu zajęć.

Procedury kontaktów z rodzicami

W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami:

·    zebrania informacyjne,
·    zabrania ogólne – 4 razy w roku,
·   „dni otwarte” – w pierwszy poniedziałek miesiąca, jeśli nie ma w tym miesiącu zebrania ogólnego,
·    zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji imprez klasowych,
·    odwiedziny ucznia w domu ( w uzasadnionych przypadkach).

2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.

3.  Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu poprzez moduł wiadomości w dzienniku Librus.

4. Spotkania indywidualne prowadzone są w pomieszczeniu bez świadków.

5.  Informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu udziela się WYŁĄCZNIE  na terenie szkoły.
6. Nauczyciel sporządza po zebraniu lub spotkaniu z rodzicami pisemną adnotację w dzienniku zajęć.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net