• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Procedury

PROCEDURY W PRZYPADKU ZWALNIANIA UCZNIA ZE SZKOŁY

1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć, musi przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców.

2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić:

- odbierając dziecko osobiście ze szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi lub w sekretariacie szkoły ( wychowawca i nauczyciel potwierdzają zwolnienie w dzienniku a rodzic podpisem w Zeszycie zwolnień),

- jeżeli rodzic/prawny opiekun nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je udzielając zgody telefonicznie, wychowawca, nauczyciel lub pracownik w sekretariacie weryfikują rozmówcę. Działania te zapisuje się do Zeszytu zwolnień w sekretariacie.

PROCEDURY DOTYCZĄCE USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW W SZKOLE

Podstawa prawna:

 • Konstytucja RP, art. 70, ust.1.

„Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia  jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.”

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami
 • Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce -Letnisko

I Usprawiedliwianie nieobecności:

1. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na  pierwszych zajęciach z  wychowawcą, po ustaniu nieobecności, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.

 • Usprawiedliwienie  nieobecności   na   zajęciach   lekcyjnych   odbywa   się   poprzez dokonanie zapisu w dzienniku lekcyjnym.
 • Osoba usprawiedliwiająca nieobecność ma obowiązek przechowywać dokumenty, na podstawie, których nastąpiło usprawiedliwienie nieobecności do dnia zakończenia roku szkolnego.

4.   Pojedyncze nieobecności w ciągu dnia uważane są za godziny nieusprawiedliwione, chyba, że rodzic wcześniej poinformuje  wychowawcę w  formie  ustnej  lub  pisemnej.

5. Uczeń, który z  uzasadnionych powodów nie  jest obecny na  pierwszych lekcjach, zobowiązany jest przynieść usprawiedliwienie od rodziców.

6.  W  przypadku  ucznia,  który  z  przyczyn  złego  samopoczucia  chce  zwolnić  się z zajęć lekcyjnych, powiadamiani są rodzice. Uczeń czeka na terenie  szkoły na odebranie przez rodzica. Informacje odnotowuje się w Zeszycie zwolnień.

7.  Ucznia  może  zwolnić  z  zajęć  szkolnych  (w  danym  dniu)  tylko  wychowawca klasy, nauczyciele uczący w tym dniu, na którego lekcji uczeń ma być nieobecny.

8.  Zwolnienie  ucznia   z  ostatniej  w  jego  planie  godziny   WF,   musi  zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym wypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obowiązkiem obecności ucznia na sali.

9. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice/prawni
opiekunowie.

10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, a odbywają  się one pomiędzy innymi zajęciami szkolnymi, przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej.

11. Nieobecności w szkole ucznia przebywającego w sanatorium lub szpitalu oznacza się wpisem „sanatorium” / „szpital” i traktuje się jako nieobecności usprawiedliwione. Rodzic ucznia przebywającego w sanatorium lub szpitalu zobowiązany jest powiadomić wychowawcę o tym fakcie.

Wychowawca może usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole na podstawie:

 • zaświadczenia wystawionego przez fachowe służby medyczne  o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;
 • pisemnej prośby rodzica o usprawiedliwienie, zawierającą  własnoręczny podpis rodzica na kartce lub w zeszycie usprawiedliwień;
 • prośby rodzica o usprawiedliwienie nieobecności ucznia przekazaną w formie rozmowy.
 • zaświadczenia urzędowego wystawionego przez  organ sądowniczy, instytucję publiczną, itp. stwierdzającego, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych społecznie przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń;
 • ustnej lub pisemnej prośby pracownika szkoły zawierającą uzasadnienie nieobecności ucznia spowodowane przyczynami wynikającymi z prowadzonych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych organizowanych w szkole.

13. Rodzice  zobowiązani  są  do  systematycznej  kontroli  frekwencji  swoich  dzieci.

14.  Uczeń   może   opuścić   zajęcia,   by   uczestniczyć   w   zawodach   sportowych, imprezach  kulturalnych  lub  naukowych  na  wniosek  nauczyciela  przedmiotu i po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły.

15.  Uczniom,  którzy  biorą  udział  w  zawodach,  olimpiadach  lub  innych uroczystościach
i zostali oddelegowani przez szkołę wpisuje się obecności w karcie wycieczki w dzienniku elektronicznym.

16. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min – traktowane jest jak godzina nieobecna i powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina.

17. Wychowawca ma prawo w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na   zwolnienie ucznia z zajęć  lekcyjnych.

18. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione z zajęć lekcyjnych.

19. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.

20. W przypadku braku kontaktów rodzica z wychowawcą,   rodzic otrzymuje przesłane listem  poleconym   upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku nauki, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że  niespełnienie  tego  obowiązku  jest  zagrożone  postępowaniem egzekucyjnym.

II Działania mające na celu poprawę frekwencji na zajęciach lekcyjnych

Wychowawca :

 • egzekwuje   usprawiedliwienia   od   ucznia   w   ciągu   14   dni   od   zaistniałej nieobecności
 • na bieżąco informuje rodziców o problemach absencją ucznia, odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym,
 • w przypadku  braku  kontaktu  z  rodzicami  dziecka, wychowawca  wysyła  pisemne zawiadomienie   informujące  o  nieobecności  ucznia  w szkole  i  niezrealizowaniu obowiązku szkolnego; wyznacza termin stawienia się  w szkole,
 • w  przypadku   powtarzających  się  nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego,
 • w obecności pedagoga wychowawca rozmawia z rodzicami i uczniem przedstawiając konsekwencje nierealizowania obowiązku szkolnego,
 • jeżeli mimo podjętych działań uczeń nadal wagaruje dyrektor powiadamia:

- organ prowadzący szkołę,
- Sąd Rodzinny,
- kuratora sądowego, jeżeli uczeń jest pod kuratelą.

Nauczyciel uczący:

 • sprawdza obecność na przedmiocie na początku każdej lekcji,
 • na  bieżąco  informuje  wychowawcę  o  częstej  absencji  ucznia  na  swoich zajęciach

Uczeń :

 • systematycznie  uczestniczy  we  wszystkich  zajęciach  szkolnych  zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 • punktualnie przychodzi na lekcje,
 • usprawiedliwia wszystkie nieobecności w określonych terminach,
 • uczęszcza  na  wszystkie  zastępstwa,  które  są  obowiązkowymi   lekcjami wymagana jest na nich obecność uczniów, >uczęszcza na zajęcia lekcyjne w trakcie dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne.

   Jest to normalny dzień szkolny, podczas którego jest wymagana obecność ucznia.

Rodzice:

 • podejmują działania związane z kontrolą obecności dzieci na zajęciach, usprawiedliwiają nieobecności tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba, wypadek losowy),
 • mają prawo zwolnić dziecko z pojedynczych zajęć lekcyjnych tylko po wcześniejszym uprzedzeniu wychowawcy.

  III Działania dyscyplinujące:

  1.   Wychowawca klasy jest zobowiązany do udzielenia (każdorazowo) upomnienia  wychowawcy  klasy  uczniowi,  który  w  przeciągu   jednego miesiąca   opuścił   bez   usprawiedliwienia   od   5   do   10   godzin   lekcyjnych. O  upomnieniu  informowani  są  rodzice  ucznia  w  formie  ustnej  lub  pisemnej. Fakt ten odnotowuje   się   w dzienniku   lekcyjnym   w   miejscu   do   tego przeznaczonym.

  2. W przypadku ucznia, który mimo podjętych działań interwencyjnych lekceważy w dalszym  ciągu  obowiązek  nauki,  często  opuszcza  zajęcia  lekcyjne  bez usprawiedliwienia, wyciągane są dalsze konsekwencje regulaminowe.

  3.  Niespełnienie   obowiązku   nauki   podlega   egzekucji   w   trybie   przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 6 –LETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w GARBATCE-LETNISKO

 I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu.  
2. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Następnie dziecko jest pod opieką nauczycieli dyżurujących w szatni i na korytarzach szkolnych.
      2a. Dzieci z klas I przyprowadzane do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem 
            zajęć przebywają w klasie pod opieką nauczyciela prowadzącego z nimi pierwsze zajęcia.
      3.   Dzieci dojeżdżające autobusem osobiście powierzane są opiekunowi w autobusie szkolnym
      4.   Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej oczekują na zajęcia pod opieką nauczyciela  
            dyżurującego w świetlicy.

II. Odbieranie dziecka ze szkoły

1. Dziecko odbierane jest ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów).
2. .Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia (zał.1) podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują wychowawcy na początku każdego roku szkolnego.
3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej (zał.2) . Osoba upoważniona powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jej tożsamość. 
5. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z szatni, świetlicy szkolnej lub autobusu szkolnego.
6. Z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej  za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
7. Obowiązkiem nauczycieli  jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
8.  Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie może być odebrane.                                   
9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
10. Nauczyciel  może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel  ma obowiązek zatrzymać dziecko w sali do czasu wyjaśnienia sprawy. 
11. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.
12. W sytuacji, gdy w wyznaczonym czasie nie pojawi się po odbiór dziecka trzeźwy rodzic/opiekun  prawny dyrektor wzywa policję. 
13. Nauczyciel prowadzący z daną klasą ostatnie zajęcia odprowadza dzieci do szatni a dzieci dojeżdżające do świetlicy szkolnej.
       

III. Procedura postępowania w przypadku  nie odebrania dziecka ze  szkoły.

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po skończonych zajęciach  nauczyciel zobowiązany jest zaprowadzić dziecko do świetlicy szkolnej a następnie powiadomić telefonicznie o zaistniałym fakcie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru. 
2. Spóźnieni rodzice lub upoważnione osoby są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia        o spóźnieniu z podaniem godziny odbioru dziecka (zał. 3). Oświadczenie pozostaje w dokumentacji świetlicy.  
3. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi należy powiadomić dyrektora placówki.
4. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.                 
5. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIA

1.  Wychowawca klasy zobowiązany jest zapoznać rodziców i uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia.

2.  Wychowawca i nauczyciele mają obowiązek stałej kontroli i analizy  frekwencji uczniów oraz systematycznego sprawdzania obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych.

3.  Po stwierdzeniu tygodniowej ciągłej nieobecności ucznia w szkole lub niesystematycznego uczęszczania na lekcje wychowawca klasy zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicami ucznia w celu wyjaśnienia nieobecności. Powyższy fakt wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

4.  W przypadku stwierdzenia wagarów wychowawca  przeprowadza z uczniem rozmowę ostrzegawczą. Informuje rodzica oraz pedagoga szkolnego o każdym uczniu, który opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.

5.  W przypadku powtórzenia się sytuacji opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia lub długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji wychowawca wzywa rodziców do szkoły ustnie lub pisemnie (załącznik nr 1).

6.  Jeśli rodzic zgłosi się do szkoły i stwierdzone zostaną wagary, pedagog szkolny   z wychowawcą klasy  dokonują diagnozy problemu i ustalają dalsze działania.

7.  W razie  nieobecności przekraczającej 50% w przeciągu miesiąca nauczyciel wychowawca lub pedagog szkolny wysyła (za pośrednictwem sekretariatu szkoły) upomnienie (załącznik nr 2).

8.  W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego dyrektor szkoły wszczyna postępowanie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (załączniki nr 3) lub występuje do Sądu Rejonowego w Kozienicach z wnioskiem o wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Dokumentacja szkolna

Procedura

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU, GDY  UCZEŃ  KORZYSTA   Z  TELEFONU  KOMÓRKOWEGO LUB  INNYCH  URZĄDZEŃ  ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE  SZKOŁY

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.z 2007r.Nr 35,poz.221 i 222 );
 • Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce - Letnisko

Procedura: 

1. Podczas  trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone  i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

2. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna

3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

4.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.

5.  Telefon komórkowy oraz sprzęt elektroniczny (odtwarzacze MP) powinien być wyłączony podczas obecności na terenie szkoły.

6.  W przypadku naruszenia powyższych ustaleń uczeń przekazuje nauczycielowi telefon lub inne urządzenie, które zostaje zdeponowane u dyrektora szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu). W konsekwencji nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę w dzienniku elektronicznym oraz  informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia i informuje rodziców lub opiekunów prawnych.

7. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje informacje dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy klasy i zawiadamia o tym  fakcie rodziców (opiekunów prawnych).

8. Po odbiór telefonu  (innego urządzenia) zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach.

9. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany dyrektora.

Procedura zwalniania z zajęć wf

PROCEDURA
ZWALNIANIA  Z   ZAJĘĆ  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia wydanej przez lekarza.

2.  W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice/prawni opiekunowie w formie pisemnej, umotywowanej, skierowanej do nauczyciela wychowania fizycznego. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

3.  Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

5.  Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego / kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.

6.  O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie. Składają w sekretariacie szkoły wniosek (załącznik nr 1), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

7.  Wniosek należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.

8.  Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9.  Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

10. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do siedmiu dni roboczych od daty wpływu podania (załącznik nr 1).

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały okres w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

15. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń (np. pływania), nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. Zaświadczenie przechowywane jest do końca danego roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia.

16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

16. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione symbolem ZW

17. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców/ prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Pobierz wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

PROCEDURA PRZEBYWANIA W BUDYNKU SZKOLNYM

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.

2. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

3. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli woźnego, nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły.

4. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien on oczekiwać na zakończenie zajęć w przedsionku szkoły (rodzice uczniów klas I-III oczekują przy szatni).

5. W innych przypadkach należy kierować osobę do Dyrektora szkoły, sekretariatu lub pedagoga szkolnego.

6. Rodzic może wejść do świetlicy szkolnej w celu odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych zajęciach lub dokonania wpłaty za obiady dla dziecka.

7. Korytarze są monitorowane.

8. Uczniowie, którzy nie podlegają obowiązkowi dowożenia, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i opuszczają ją zaraz po skończeniu zajęć.

9. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów na korytarzach szkolnych.

Procedury kontaktów z rodzicami

W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami:

 • zebrania informacyjne,
 • zabrania ogólne – 4 razy w roku,
 • „dni otwarte” – w pierwszy poniedziałek miesiąca, jeśli nie ma w tym miesiącu zebrania ogólnego,
 • zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji imprez klasowych,
 • odwiedziny ucznia w domu ( w uzasadnionych przypadkach).

2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.

3.  Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu poprzez moduł wiadomości w dzienniku Librus.

4. Spotkania indywidualne prowadzone są w pomieszczeniu bez świadków.

5.  Informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu udziela się WYŁĄCZNIE na terenie szkoły.

6. Nauczyciel sporządza po zebraniu lub spotkaniu z rodzicami pisemną adnotację w dzienniku zajęć.

7.  Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu:

 • na ulicy, w sklepie
 • w czasie trwania zajęć
 • podczas pełnienia dyżurów

8.  Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach.

9.  Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu rodzicom pozbawionych praw rodzicielskich
     oraz osobom nie będącym prawnymi opiekunami ucznia.

10. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, wychowawca prosi rodziców o rozmowę poza wyznaczonymi terminami spotkań.

11. Rodzice proszeni  są o podanie numeru kontaktowego, pod którym najczęściej są dostępni zgodnie z oświadczeniem dotyczącym udostępniania numeru telefonu.

12.Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, organu nadzorującego szkołę.

13. Rodzice wraz z wychowawcami biorą udział w planowaniu życia klasy i szkoły (imprezy klasowe, szkolne, wycieczki)

14. Rodzice w uzasadnionych przypadkach dzwonią do szkoły (tel.(48)  621 – 00 – 16, (48) 621-01-73 ) w czasie przerwy lub zostawiają wiadomość.

Wykonanie: Dan-net