• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Inne

ZASADY PRZYDZIAŁU UCZNIÓW KLAS I do grup językowych

ZASADY PRZYDZIAŁU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO GRUP WG POZIOMU ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE - LETNISKO

W Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi podział na grupy językowe następuje w klasie pierwszej na podstawie wyniku testu i oceny rocznej z języka obcego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

1. Podział na grupy następuje pierwszego września danego roku szkolnego. W tym dniu wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum otrzymują wyniki testu diagnostycznego z języka angielskiego, który pisany jest w czerwcu.

 

2. Nauczyciel prowadzący bierze pod uwagę również ocenę końcoworoczną z klasy szóstej, którą przelicza na punkty
- celujący (6)- 50 pkt
- bardzo dobry (5)- 40 pkt
-dobry (4)- 30 pkt
-dostateczny (3)- 20 pkt
-dopuszczający (2)- 10 pkt
-niedostateczny (1)- 0 pkt

3. Osoby nowoprzyjęte przychodzą do szkoły na test w ustalonym terminie.

4. W przypadku nieobecności ucznia, termin testu jest ustalany przez nauczycieli.

Szczegółowe zasady podziału na grupy:

1. Uczniowie mogą być przydzieleni do grupy: podstawowej, średnio zaawansowanej lub zaawansowanej. Są to grupy międzyoddziałowe (a,b,c)

2. Punkty za test diagnostyczny i ocenę końcową są sumowane. Uzyskany wynik klasyfikuje ucznia do odpowiedniej grupy. Uczniowie mieszczący się w przedziale procentowym (0-35,9)- tworzą grupę podstawową (grupaIII), uczniowie w przedziale 36 – 70 % tworzą grupę średniozaawansowaną (grupa II), zaś uczniowie z punktacją w przedziale 71-100% - tworzą grupę zaawansowaną (grupa I).

3. Zmiany przydziału uczniów do grup mogą nastąpić:

a. Gdy wynik testu pisanego w klasie VI nie odzwierciedla faktycznych umiejętności ucznia (zmiana przydziału do grupy następuje w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego).

b. Gdy uczeń z grupy o niższym poziomie zaawansowania osiąga duże postępy w nauce przechodzi do grupy o wyższym poziomie zaawansowania. Zmiana następuje po zakończeniu I półrocza pierwszej klasy.

c. Gdy uczeń nie radzi sobie w grupie o wyższym poziomie zaawansowania, nie poczynił żadnych postępów w nauce, nie pracował na lekcji i w domu może być przeniesiony do grupy o niższym poziomie zaawansowania. Zmiana następuje po zakończeniu I półrocza pierwszej klasy.

Tryb odwoławczy:

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej do dyrektora szkoły od wyników testu/badania/przydziału do grupy dokonanego przez nauczyciela w ciągu 2 dni roboczych od jego ogłoszenia.
2. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek ucznia/rodzica w ciągu 2 dni roboczych po konsultacji z zespołem nauczycieli języków obcych, analizie wyników testów i badania.
3. Dyrektor może nakazać dodatkowe postępowanie – test pisemny lub/i ustny.
4. Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje grupy powstałe po jego wprowadzeniu w życie.
2. Zmian w regulaminie dokonuje zespół nauczycieli języków obcych, a zatwierdza dyrektor szkoły.

Wykonanie: Dan-net