• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Dokumenty szkolne

Statut

Dokument w opracowaniu

Regulamin dożywiania w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin dożywiania w stołówce szkolnej
Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko
w roku szkolnym 2015/2016

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum w Garbatce-Letnisko.
Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje GOPS.

 1. Odpłatność za obiady

Dzienna opłata za posiłek wynosi 2,50 zł. Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilość dni żywienia w miesiącu.
W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany – zwiększenia odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
Opłatę za obiady należy uiścić z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
W przypadku spóźnienia z opłatą w ustalonym terminie wpłaty na obiady, będą przyjmowane jeszcze przez 2 dni z tym, że żywienie w tym przypadku rozpocznie się dopiero od poniedziałku następnego tygodnia.
Wpłaty na obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej w godzinach 8.00-13.00.
Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

Aby przeczytać cały regulamin pobierz dokument

ZASADY PRZYDZIAŁU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH do grup językowych

ZASADY PRZYDZIAŁU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO GRUP WG POZIOMU ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE - LETNISKO

W Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi podział na grupy językowe następuje w klasie pierwszej na podstawie wyniku testu i oceny rocznej z języka obcego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

1. Podział na grupy następuje pierwszego września danego roku szkolnego. W tym dniu wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum otrzymują wyniki testu diagnostycznego z języka angielskiego, który pisany jest w czerwcu.

Czytaj więcej...

PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

1. W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami:
• zebrania informacyjne,
• zabrania ogólne – 4 razy w roku,
• „dni otwarte” – w pierwszy poniedziałek miesiąca, jeśli nie ma w tym miesiącu zebrania ogólnego,
• zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji imprez klasowych,
• odwiedziny ucznia w domu ( w uzasadnionych przypadkach);
• indywidualne konsultacje rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem.
2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/prawni opiekunowie uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.
3. Spotkania indywidualne prowadzone są w pomieszczeniu bez świadków.
4. Informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu udziela się WYŁĄCZNIE na terenie szkoły.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net