• bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • bal
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa
 • prawa

Dokumenty szkolne

Statut

Rozdział  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa i siedziba szkoły – Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko. W skład zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej i Publiczne   Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

2. Siedziba szkoły mieści się w Garbatce - Letnisko  przy ul. Hanki Lewandowicz 2.

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół Samorządowych  w Garbatce-Letnisko. Każdy typ szkoły wchodzący w skład zespołu posiada własną pieczęć, tj.: Zespół Szkół Samorządowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi   Kozienickiej, Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.    Odrębną pieczęć posiada Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko. 

4. Na świadectwach używa się pieczęci z nazwą szkoły, którą uczeń ukończył  oraz pieczęci  okrągłej.

5.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Garbatka – Letnisko.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

8. Szkoła jest jednostką budżetową.

9. Językiem wykładowym jest język polski.

10. Cykl kształcenia trwa zgodnie z przepisami prawa w sprawie ramowych planów nauczania:
1) w Szkole Podstawowej –  sześć lat
2) w Gimnazjum – trzy lata.
3) w Szkole Podstawowej mogą być tworzone oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego.

Aby przeczytać całość pobierz Statut Szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Samorządowych: Publicznego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatce - Letnisko na lata 2013 - 2017

Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego.

Nasze motto

"Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze"

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwi mu wszechstronny rozwój oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

Cele główny:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły, utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, czego efektem będą jak najlepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych. Dostarczenie uczniowi wiedzy, która umożliwi mu kontynuację nauki na wyższym etapie edukacyjnym i umożliwi mu wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej.
 • Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem historii, kultury i tradycji.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dzięki wprowadzeniu innowacji sportowych, wspomaganie rodziców w wychowaniu

Aby przeczytać całość pobierz Koncepcję pracy Zespołu Szkół Samorządowych

Regulamin dożywiania w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin dożywiania w stołówce szkolnej
Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko
w roku szkolnym 2015/2016

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum w Garbatce-Letnisko.
Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje GOPS.

 1. Odpłatność za obiady

Dzienna opłata za posiłek wynosi 2,50 zł. Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilość dni żywienia w miesiącu.
W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany – zwiększenia odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
Opłatę za obiady należy uiścić z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
W przypadku spóźnienia z opłatą w ustalonym terminie wpłaty na obiady, będą przyjmowane jeszcze przez 2 dni z tym, że żywienie w tym przypadku rozpocznie się dopiero od poniedziałku następnego tygodnia.
Wpłaty na obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej w godzinach 8.00-13.00.
Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

Aby przeczytać cały regulamin pobierz dokument

Program Wychowawczy

Podstawa prawna:
– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
– Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
– Deklaracja Praw Dziecka

– Konwencja o Prawach Dziecka
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
– Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej
- Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
– Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
– statut szkoły

NACZELNY CEL WYCHOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia  w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i moralnym. Nauczyciele wspierają działania rodziców w kształtowaniu cech ważnych dla każdego człowieka. Działania wychowawcze szkoły są dostosowane do możliwości intelektualnych i psychicznych uczniów.

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE SZKOŁA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

 • Zdobywanie wszechstronnej wiedzy
 • Wyrównanie szans edukacyjnych
 • Odkrywanie i rozwijanie talentów
 • Kształtowanie postaw opartych na wartościach
 • Bezpieczne i zgodne z normami BHP warunki nauki
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze regionu  i jego związkach z kulturą narodową i europejską
 • Aktywne uczestnictwo ucznia i jego bliskich w programach promujących zdrowy styl życia
 • Stała i systematyczna współpraca z rodzicami
 • Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie
 • Przygotowywanie ucznia do dalszej edukacji i pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia
 • Podejmowanie samodzielnych decyzji
 • Swobodne wypowiadanie swoich poglądów i opinii
 • Pomoc uczniom w uzyskaniu świadczeń materialnych (stypendia)
 • Sprzyjające warunki dla procesu nauczania i uczenia się
 • Przyjazną i otwartą atmosferę dla ucznia i rodziców
 • Opieka pedagogiczna i psychologiczna
 • Wszechstronny rozwój zainteresowań
 • Dostęp do rozmaitych źródeł informacji
 • Integracja uczniów i zespołów klasowych

  Czytaj więcej...

Program Profilaktyki Szkoły

PODSTAWA PRAWNA

·  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 • Ustawia o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.

z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana:
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w życie i obowiązywania – 27 listopada 2010 r.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie form i metod działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielanie i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).
 • Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r. Nr 125, poz.842) – data wejścia w życie i obowiązywania – 1 sierpnia 2010 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968)  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r. Nr 125, poz.842) – data wejścia w życie i obowiązywania – 1 sierpnia 2010 r.

 

 • Rządowy program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła,

ZASADY PRZYDZIAŁU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH do grup językowych

ZASADY PRZYDZIAŁU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO GRUP WG POZIOMU ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE - LETNISKO

W Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi podział na grupy językowe następuje w klasie pierwszej na podstawie wyniku testu i oceny rocznej z języka obcego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

1. Podział na grupy następuje pierwszego września danego roku szkolnego. W tym dniu wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum otrzymują wyniki testu diagnostycznego z języka angielskiego, który pisany jest w czerwcu.

Czytaj więcej...

PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

1. W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami:
• zebrania informacyjne,
• zabrania ogólne – 4 razy w roku,
• „dni otwarte” – w pierwszy poniedziałek miesiąca, jeśli nie ma w tym miesiącu zebrania ogólnego,
• zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji imprez klasowych,
• odwiedziny ucznia w domu ( w uzasadnionych przypadkach);
• indywidualne konsultacje rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem.
2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/prawni opiekunowie uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.
3. Spotkania indywidualne prowadzone są w pomieszczeniu bez świadków.
4. Informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu udziela się WYŁĄCZNIE na terenie szkoły.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net