• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Strona główna

Strona główna

KORONAWIRUS

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat koronawirusa poniżej zamieszczamy informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące ewentualnych zagrożeń i zalecanych środków ochronnych:

Zachęcamy również do zapoznawania się z informacjami na stronach: Ministerstwa Zdrowia : https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Główny Inspektor Sanitarny: https://gis.gov.pl
SANEPID Warszawa http://wsse.waw.pl

Jerzy Kaczmarek

Jerzy Kaczmarek
1953- 2020

Jerzy Kaczmarek był absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Studiów Pedagogicznych w Radomiu. Od 1984 roku pracował jako nauczyciel plastyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej, a od 2002 do 2006 roku w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce- Letnisko.

Jako nauczyciel cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem uczniów, potrafił rozbudzić w nich wrażliwość na piękno i zainteresowanie sztuką. Jako kolega był człowiekiem bezpośrednim i  szczerym, cechowały go poczucie humoru, inteligencja i otwartość.

Ale przede wszystkim był artystą. Pasjonowało go malarstwo, ale także muzyka. Kochał las, zwierzęta, jazdę na rowerze. Kochał  swoją żonę, w której miał zawsze wsparcie i syna, z którego był niezwykle dumny. Ogromną radość i poczucie spełnienia dawały mu wnuki. Kochał życie. Patrzył na świat, zawsze poszukując w nim piękna. Wierzymy, patrząc na Jego obrazy, że  udawało mu się to piękno wiele razy odnaleźć.
Spoczywaj w pokoju.

Koleżanki i koledzy
z  Publicznej Szkoły Podstawowej
w Garbatce- Letnisko

KOLEJNA EDYCJA POMAGANIE PRZEZ ODKRĘCANIE

Szkolny Wolontariat ogłasza zbiórkę nakrętek, akcja trwa do 30 kwietnia 2020 roku.
Zapraszam do udziału w akcji!

Opiekun SKW
Monika Bernacik

I Edycja „Turnieju Ekologicznego”

I Edycja  „Turnieju Ekologicznego”
„Przyszłość  ekologiczna  powiatu kozienickiego i  zwoleńskiego”

 „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
Papież Jan Paweł II

Regulamin  „Turnieju Ekologicznego”
1.Organizator konkursu.
Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Królowej Jadwigi.
ul.  Hanki Lewandowicz 2   26-930 Garbatka – Letnisko
tel. 48 6210016, 48 6210173
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do uczniów  klas  5-8 szkół podstawowych z powiatu kozienickiego i zwoleńskiego.
3.Cele konkursu

 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej,
 • podniesienie świadomości ekologicznej,
 • upowszechnienie i utrwalenie postaw ekologicznych,
 • wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia,
 • inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska,
 • kształcenie umiejętności związanych z korzystaniem z różnych źródeł wiedzy.
 • integrowanie społeczności uczniowskiej 
 • poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami i gospodarowania nimi.
 • zdobywanie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej o Kozienickim Parku Krajobrazowym jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce.

4.Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłanie go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie  tel/fax. 48 6210173 do dnia 01.04.2020r.
Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej podpisem prawnego opiekuna.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
5.Etapy konkursu
Pierwsza część konkursu ( etap szkolny) odbędzie się 30.04.2020r.  Należy rozwiązać indywidualnie test.  Materiały (test i klucz odpowiedzi) do etapu szkolnego zostaną przesłane do szkół ( do 10.04.2020).  Do kolejnego etapu przechodzi 6 osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w pierwszym etapie. W przypadku remisu nauczyciel, odpowiedzialny w danej szkole za przeprowadzenie etapu szkolnego, organizuje dogrywkę.
Drugi etap międzyszkolny ( powiatowy)  - finał  ( odbędzie się  28.05.2020r.  w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Królowej Jadwigi  w Garbatce - Letnisko)  składa się z czterech  konkurencji.
1.W pierwszej uczniowie ( sześcioosobowa grupa)  będą pracować nad rozwiązaniem testu teoretycznego ( w formie quizu). Czas trwania 45 min.
2.  Konkurencja druga  ma charakter plastyczny  - uczniowie zespołowo wykonują pracę  –plakat promujący segregację odpadów. Prace będą wykonywane podczas konkursu, w obecności jury. Kryteria oceny: nawiązanie tematyczne (realizacja tematu); oryginalność użytych materiałów; pomysłowość i estetyka wykonania. Czas trwania 45 min.
3. Trzecia konkurencja  to rozpoznawanie  chronionych gatunków roślin  i zwierząt Kozienickiego Parku Krajobrazowego.  Czas trwania 30 min
4. W ostatnim czwartym etapie  uczestnicy wystartują w konkurencji sprawnościowej np.  zgniatanie  plastikowych  butelek na czas. 45 min.
Punkty wszystkich konkurencji będą  sumowane. Na tej podstawie wyłoniony zostanie zwycięski zespół. W przypadku jednakowej ilości punktów dopuszcza się dodatkową konkurencję.
6.Nagrody:
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców ( drużyn)  3 pierwszych miejsc oraz dyplomy, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia.
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.psp.garbatkaletnisko.pl.
 7.Komisję  Konkursową powołuje organizator.
8.Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc: tel. /fax:  48 62 10 016 , 48 6210173    lub  e-mailem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
10.Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności :
-Treści nauczania zawarte w podstawie programowej z biologii: dział VII „Ekologia i ochrona środowiska”  i dział VIII  „Zagrożenia różnorodności  biologicznej”.
- flora i fauna Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
-zasady segregacji odpadów.
11.Literatura  dla ucznia i inne źródła informacji:
-Podręczniki z biologii (kl.5,6,7,8) w szkole podstawowej .
-Atlasy, przewodniki, encyklopedie botaniczne i zoologiczne.
- Internet : www.naszaziemia.pl,  parkiotwock.pl/ kozienicki-park-krajobrazowy,  www.ekologia.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału  w konkursie.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

Pobierz HARMONOGRAM KONKURSU

REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ EDYCJA XIX

REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ EDYCJA XIX

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
ul. H. Lewandowicz 2
26-930 Garbatka-Letnisko

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli:
I kategoria  -   przedszkola,
II kategoria  -   uczniowie klas   I   -  III,
III kategoria -   uczniowie klas   IV -  VI,
IV kategoria  -   uczniowie klas VII - VIII.

2. Placówka może zgłosić jednego uczestnika w każdej kategorii.

3. Etapy konkursu:
I etap - szkolny
II etap - powiatowy

4. Kryteria oceny w I i II etapie konkursu:
a/ tematyka konkursu  -  patriotyczna poezja polska,
b/dobór  repertuaru - odpowiedni do możliwości wykonawczych uczestnika konkursu, wartości artystyczne utworów,
c/ interpretacja,
d/kultura słowa,
e/ogólny wyraz artystyczny.

5. Komisję konkursową w II etapie konkursu powołuje dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko. Komisje konkursowe w I etapie konkursu powoływane są w placówkach, które przystępują do udziału w konkursie.

6. Cele konkursu:

 • kształtowanie wśród dzieci uczuć patriotycznych i więzi z krajem ojczystym
 • rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego
 • promocja gminy poprzez ukazanie osiągnięć dzieci i młodzieży szkolnej
 • uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej
 • pomnażanie dziedzictwa kulturowego
 • promocja i szerzenie tradycji walk niepodległościowych gminy
 • kształtowanie dbałości o kulturę słowa.

7. Organizatorem konkursu jest  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

8. Termin eliminacji szkolnych ustala komisja powołana w placówce. Zgłoszenia uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu przyjmujemy do 29 kwietnia 2020 r.
 
9. II etap konkursu (przesłuchania finałowe) odbędzie się 6 maja 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

10. Z zajęcie miejsc od I do III w każdej kategorii konkursu organizator ufundował dyplomy i nagrody.  Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

11. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.psp.garbatkaletnisko.pl.

12. Zgłoszenia do II etapu konkursu przyjmujemy e-mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )  lub telefonicznie (telefon/fax. (048) 6210173) według załączonego wzoru. 

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy,
by czas spędzony w rodzinnym gronie
upłynął w ciepłej i pełnej pokoju atmosferze.
By miłość Dzieciątka Jezus rozświetliła życie
i nadała mu głęboką i nieprzemijającą wartość.
A poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszyły przez cały nowy 2020 rok.

Dyrektor Agnieszka Babańca
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców
oraz Społeczność Uczniowska
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisko

Ogłoszenie

W dniu 6. stycznia 2020 r. o godzinie 18.00 (poniedziałek ) w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko uczniowie szkoły wystawią "Jasełka", a chór szkolny będzie wspierał w śpiewaniu kolęd.

Dyrektor i cała społeczność szkolna serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego kolędowania.

Agnieszka Babańca

Opieka Stomatologiczna dla uczniów naszej szkoły

Zgodnie z Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły będą mieć dostęp do opieki stomatologicznej. Program obejmuje:

- badanie kontrolne trzy razy w roku;
- lakowanie zębów;
- lakierowanie zębów;
- usuwanie złogów nazębnych;
- leczenie zębów;

Opiekę stomatologiczną dla uczniów będzie świadczył Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Beaty Popis przy ul. Jana Kochanowskiego 27 w Garbatce-Letnisko. Pacjenci mogą zgłaszać się po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 48/ 6210137.

Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek 10:00 – 12:00
Wtorek – 14:00 – 16:00
Środa – 10:00 – 12:00
Czwartek – 14:00 – 16:00

Wykonanie: Dan-net