• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016.
Zgodnie z uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
   
w roku szkolnym 2015/2016 programem tym będą objęci uczniowie rozpoczynający szkołę:

• w klasie III szkoły podstawowej
• w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
• w klasie IV technikum

Pomoc będzie również udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty:

1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rodzice uczniów klas objętych programem będą mogli ubiegać się o pomoc, na podstawie kryterium dochodowego, z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolite kryterium dochodowe) kwota uprawniająca do pomocy nie może przekraczać 574,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadkach określonych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ).

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14 września 2015 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. Formularze wniosków będą dostępne w placówkach oświatowych oraz na stronie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko (www.garbatkaletnisko.pl).
3. Do 17 września 2015 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
4. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników – imiennych faktur VAT.
5. Więcej informacji uzyskać można w szkołach na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Pobierz wniosek nr 1 o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Pobierz wniosek nr 2 o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników (dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Wykonanie: Dan-net